Cloud-1-1C-1G-20G SSD VPN

Bắt đầu từ
80,000đ
1 tháng

 • 1 vCPU


 • 1GB RAM


 • 20 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-1-1C-1G-20G SSD VPN ( Ha Noi )

  Bắt đầu từ
  80,000đ
  1 tháng

 • 1 vCPU


 • 1GB RAM


 • 20 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-2-1C-2G-30G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  100,000đ
  1 tháng

 • 1 vCPU


 • 2GB RAM


 • 30 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-3-2C-2G-30G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  110,000đ
  1 tháng

 • 2 vCPU


 • 2GB RAM


 • 30 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-4-2C-4G-50G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  150,000đ
  1 tháng

 • 2 vCPU


 • 4GB RAM


 • 50 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-5-3C-6G-60G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  240,000đ
  1 tháng

 • 3 vCPU


 • 6GB RAM


 • 60 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-6-4C-8G-80G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  310,000đ
  1 tháng

 • 4 vCPU


 • 8GB RAM


 • 80 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-6-4C-16G-80G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  475,000đ
  1 tháng

 • 4 vCPU


 • 16GB RAM


 • 80 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-7-8C-16G-120G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  790,000đ
  1 tháng

 • 8 vCPU


 • 16GB RAM


 • 120 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-7-8C-32G-120G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  1,100,000đ
  1 tháng

 • 8 vCPU


 • 32GB RAM


 • 120 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-8-16C-32G-240G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  1,550,000đ
  1 tháng

 • 16 vCPU


 • 32GB RAM


 • 240 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB


 • Cloud-9-32C-64G-320G SSD VPN

  Bắt đầu từ
  3,000,000đ
  1 tháng

 • 32 vCPU


 • 64GB RAM


 • 320 GB SSD NVME


 • Unlimited Bandwidth


 • Support Anti DDOS 20GB